ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นิสา สร้อยเงิน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ธิดารัตน์ แสนพรม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จินดารัตน์ ขันทะรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปอรัชม์ จำปาคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เจนจิรา ดอนโชค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รัศมี ฟองฝั้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.หทัยชนก ไชยงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2