ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ดุรากร พรมวิชัย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปอรรักษ์ บัวสะอาด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จีรนัน มะโนปิน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุริพล พิชัยหล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วชัยวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายขวัญชัย หอมกระถิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3