ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิวิมล รัตนบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวทิพย์ชนก อินเขียวสาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ว่าที่ ร.ต.ธีรพงศ์ ทาปัญโญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น