ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิวิมล รัตนบุตร
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์ชนก อินเขียวสาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0