ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบุญส่ง หอมแก่นจันทร์
ครู คศ.3

นายธานินทร์ พรมวิชัย
ครู คศ.2

นางสาวกุลชญา เต็มสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย