ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายบุญส่ง หอมแก่นจันทร์
ครู คศ.3

นายธานินทร์ พรมวิชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0