ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวขณิษฐา เอี่ยมวิลัย
ครูผู้ช่วย