ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายเจริญ อินเขียวสาย