ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เด็กพิเศษเรียนร่วม

นางสาวปวีณา ปาฟู
พี่เลี้ยงเด็กพิการ