ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรสา สุดตาสอน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุดคนึง พัฒนโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0