ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

เกรียงไกร กอวิเศษ
ครู คศ.3

อนุชา นามะสอน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสุภัตตรา สีดาสาร
ครูอัตราจ้าง(สพฐ.)

นางสาวกุลชญา เต็มสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวเปรียบดาว จานแก้ว
ครูผู้ช่วย