ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

เกรียงไกร กอวิเศษ
ครู คศ.3

อนุชา นามะสอน
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0