ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ภาดา อุดมธาดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกิติญา ศักดิ์นาวีพร
ครูผู้ช่วย

นายชนกันต์ ตันกูล
ครูผู้ช่วย