ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกิติญา ศักดิ์นาวีพร
ครูผู้ช่วย

นายชนกันต์ ตันกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0