ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกิติญา ศักดิ์นาวีพร
ครู คศ.1

นายชนกันต์ ตันกูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0