ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุกัลยา หมูเทศ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสายรุ้ง ใจตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0