ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
VDO กิจกรรมโรงเรียน
ตราบธุรีดิน Cover by Fang BMR Band (อ่าน 23) 17 ม.ค. 61
ลิกไนต์เกมส์ 60 (อ่าน 13) 17 ม.ค. 61
เฟอร์นิเจอร์บ้านทุ่ง (อ่าน 20) 17 ม.ค. 61
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อ่าน 15) 17 ม.ค. 61
BMR BAND ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ 66 (อ่าน 19) 17 ม.ค. 61
ยาสมุนไพร ยาดีวิถีชาวบ้าน (โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์) (อ่าน 7) 17 ม.ค. 61
VTR นำเสนอห้อง CAT Learning Center โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ (อ่าน 16) 17 ม.ค. 61
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ (อ่าน 12) 17 ม.ค. 61