ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านปางป๋วย ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ธั (อ่าน 16) 10 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ธ (อ่าน 15) 10 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน (อ่าน 13) 10 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านปางป๋วย ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน พฤ (อ่าน 16) 10 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วงถึงโรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2 (อ่าน 14) 10 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้องถึงโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 9) 10 ม.ค. 62
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา รายการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก (อ่าน 93) 07 พ.ย. 61
ราคากลาง รายการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าอาคารเรียน (อ่าน 106) 27 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน (อ่าน 146) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านปางป๋วย ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ตุ (อ่าน 138) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ต (อ่าน 134) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน (อ่าน 121) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านปางป๋วย ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน กั (อ่าน 117) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ก (อ่าน 138) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน (อ่าน 121) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านปางป๋วย ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน สิ (อ่าน 132) 18 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน (อ่าน 113) 18 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ส (อ่าน 115) 18 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเ เพื่อดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 114) 18 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุในการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน (อ่าน 102) 18 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (อ่าน 89) 10 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (อ่าน 113) 05 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยฯ (อ่าน 118) 05 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 (อ่าน 131) 05 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด (อ่าน 114) 03 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับจ้างโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่ทักษะวิชาชีพ (อ่าน 141) 31 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 155) 19 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (อ่าน 127) 18 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับส่งนักเรียน จากปางป๋วยถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 113) 18 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับส่งนักเรียน จากปางป๋วยถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เดือน กรกฎาคม 2561 (อ่าน 120) 18 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง จ้างเหมาทำอาหาร และอาหารว่าง ตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 129) 17 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 116) 17 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนประจำเดือน มิถุนายน 2561 (อ่าน 109) 16 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง ซ่อมแซมรถกระบะโรงเรียน (อ่าน 93) 15 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมอบรมแกนนำคุณธรรมฯ (อ่าน 102) 14 ส.ค. 61
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการฯ (อ่าน 118) 04 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนพิการฯ (อ่าน 142) 03 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับจ้างโครงการแนะแนวสายอาชีพ แนะแนวอนาคต 2561 (อ่าน 134) 16 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับจ้างโครงการแนะแนวสายอาชีพ แนะแนวอนาคต 2561 (อ่าน 149) 16 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เดือนพฤษภาคม 2561 (อ่าน 184) 22 มิ.ย. 61