ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสรุปผลNT.2557 เครือข่ายลิกไนต์2 72
แม่จาง2 81
บ้านใหม่2 92
นาสัก2 85
สบจาง2 86
วังตม2 83
บ้านทาน2 86
กอรวกฯ2 85
บ้านใหม่ฯ 82
แม่จาง 92
นาสัก 99
นาแช่ 90
วังตม 97
วัดสบจาง 92
บ้านทาน 96
กอรวกฯ 88
แผ่นพับโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 287
แฟ้มพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 367