ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสรุปผลNT.2557 เครือข่ายลิกไนต์2 75
แม่จาง2 86
บ้านใหม่2 97
นาสัก2 90
สบจาง2 89
วังตม2 87
บ้านทาน2 91
กอรวกฯ2 89
บ้านใหม่ฯ 86
แม่จาง 95
นาสัก 102
นาแช่ 94
วังตม 100
วัดสบจาง 95
บ้านทาน 99
กอรวกฯ 91
แผ่นพับโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 291
แฟ้มพัฒนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 369