ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.             พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

                         2.             ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนให้หลากหลาย

                       3.             พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

                                             4.             ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ

5.             ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ