ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

                        "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสาธารณะ พลานามัยสมบูรณ์
"