ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโดยย่อ 

                โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์เป็นโรงเรียนที่ย้ายมาจากการอพยพหมู่บ้าน  เพื่อสร้างโครงการเขื่อนแม่จาง  คือ  บ้านสบหลวงและบ้านสบม่ำ  โดยการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  อพยพมาเมื่อปี  .. 2525

                ปีการศึกษา  2532  ได้ยุบรวมโรงเรียนบ้านวังน้ำต้อง โดยนักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าพาหนะจาก  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง คนละ  6  บาท   ปัจจุบันได้รับคนละ 15 บาท

มีอาคารเรียนถาวร  3  หลัง  อาคารประกอบ  1  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  โรงอาหาร 1 หลัง  ส้วม  4  ที่นั่ง  1  หลัง  6  ที่นั่ง  1  หลัง  2  ที่นั่ง  1  หลัง  บ้านพักครู  4  หลัง

จำนวนข้าราชการครู  14  คน  ครูอัตราจ้าง  3  คน  นักการภารโรง  1  คน

                ปีการศึกษา  2535  ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก จำนวน  16  คน  ชาย  7  คน  หญิง  9  คน และเปิดรับนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ในโรงเรียนใกล้เคียง คือ  แม่หล่วง  นาสัก และปางป๋วย

                 ปี พ.. 2538  ได้ยุบโรงเรียนบ้านวังน้ำต้อง มาเรียนรวม

 ปี พ.. 2542  ได้ยุบโรงเรียนบ้านปางป๋วย  หมู่ที่ 2  มาเรียนรวม

ปี พ.ศ.2553  โรงเรียนบ้านแม่หล่วงนำนักเรียน มาเรียนรวม